ეს ნახვა შეიცავს ინფორმაცია, ბმულები, სურათები და ვიდეოები სქესობრივი ხასიათის მასალა (ერთობლივად, «სქესობრივი ხასიათის მასალა»). არ გაგრძელდება, თუ: თქვენ არ ხართ მინიმუმ წლამდე ან სრულწლოვანების ყოველ იურისდიქცია, რომელიც თქვენ ან შეიძლება ნახოთ სქესობრივი ხასიათის მასალა, რომელი არის უფრო მაღალი («ასაკს»), ასეთი მასალა შეურაცხყოფს თქვენ, ან ათვალიერებენ სქესობრივი ხასიათის მასალა არ არის იურიდიული ყოველ საზოგადოებას, სადაც თქვენ უნდა ჩაირთოს.

§ და სხვა შესაბამისი დებულებები და კანონები, რომ ყველა შემდეგ განცხადებებს არის ჭეშმარიტი და სწორი

About